Algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van Fivie Assessment en Advies.


Rapportage assessment


Een eerste telefonische briefing vindt, indien mogelijk, plaats binnen twee werkdagen. De schriftelijke rapportage ontvangt u enkele dagen later in de vorm van een helder beschreven psychologisch onderzoeksrapport.


Annulering


Bij annulering of verplaatsing van een gemaakte afspraak binnen 3 werkdagen voor het gesprek, wordt vijfendertig procent van het afgesproken honorarium in rekening gebracht. Bij annulering of verplaatsing van een gemaakte afspraak op de dag dat het gesprek zou plaatsvinden, wordt honderd procent van het afgesproken honorarium in rekening gebracht.
Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door Fivie Assessment en Advies te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door Fivie Assessment en Advies gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.


Klachtenregeling


Klachten dienen per omgaand, en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per aangetekend schrijven aan Fivie Assessment en Advies  kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd alsmede de oorzaak ervan vermeld.
De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Fivie Assessment en Advies niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.


Wijzigingen


Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Fivie Assessment en Advies zijn aanvaard.
Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fivie Assessment en Advies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Fivie Assessment en Advies hierover met de opdrachtgever in overleg treden.


Aansprakelijkheid


Fivie Assessment en Advies is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Fivie Assessment en Advies.
De vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door Fivie Assessment en Advies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door Fivie Assessment en Advies aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de aansprakelijkheids-verzekering de aansprakelijkheid niet dekt, dan kan het bedrag waarvoor Fivie Assessment en Advies aansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota's.


Overmacht


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Fivie Assessment en Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fivie Assessment en Advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Fivie Assessment en Advies opgeschort.
Indien Fivie Assessment en Advies door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan Fivie Assessment en Advies, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Fivie Assessment en Advies voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Fivie Assessment en Advies.


Referentieonderzoek


Het referentieonderzoek is geen standaard onderdeel van het assessment. Uitsluitend als  het uitvoeren van een referentieonderzoek als dienst in de opdrachtbevesting is beschreven, wordt er een referentieonderzoek uitgevoerd door Fivie Assessment en Advies. Het referentieonderzoek houdt in dat bij, uitsluitend door de kandidaat opgegeven referenties telefonisch navraag wordt gedaan over (1) het functioneren van de kandidaat, (2) zijn of haar positieve en negatieve eigenschappen en tenslotte zal (3) worden geïnformeerd of er nog bijzonderheden zijn, met name met betrekking tot de wijze waarop het dienstverband of andersoortige relatie is beeindigd. Van deze telefoongesprekken zal kort verslag worden gedaan en er wordt uitsluitend vermeld wat de referenties hebben medegedeeld. Iedere mogelijke aansprakelijkheid dienaangaande wordt vanzelfsprekend en nadrukkelijk uitgesloten.


Tenzij anders is overeengekomen worden alle opdrachten uitgevoerd door medewerkers of vaste partners van Fivie Assessment en Advies.


Beoordeling van en advies over medewerkers komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap; de medewerkers van Fivie Assessment en Advies gaan er daarbij vanuit, dat de inlichtingen die medewerkers en kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
Over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid worden afspraken vastgelegd in de opdrachtaanvaarding.


Daar waar sprake is van een selectiekandidaat, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. De medewerkers van Fivie Assessment en Advies sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen de vervolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.


Toepasselijk recht


Op iedere overeenkomst tussen Fivie Assessment en Advies en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Fivie Assessment en Advies.


Betalingsvoorwaarden


Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.


Bij assessment wordt na afloop gefactureerd.
Bij een teamscan of loopbaanbegeleiding worden vooraf afspraken gemaakt over de facturatie.


Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.


Nadien bedraagt de verschuldigde rente 1% per maand over het uitstaande bedrag dan wel, naar keuze van Fivie Assessment en Advies, de wettelijke rente.
Onverminderd mogelijke aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.


Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 23,-, alles exclusief omzetbelasting.


Vorderingen van Fivie Assessment en Advies op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• in geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever;
• als Fivie Assessment en Advies na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien Fivie  Assessment en Advies de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.